نام اثر:کلبه کوهستانی 

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۷۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:آکریلیک روی بوم

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

کلبه کوهستانی اثر علی اکبر رستگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391 و ساعت 9:43 |
 نام اثر:کوهستان

 نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۷۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:رنگ و روغن روی بوم(سفارشات با آکریلیک)

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

کوهستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390 و ساعت 15:8 |
 نام اثر:دریاچه۲

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۷۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:رنگ و روغن روی بوم(سفارشات با آکریلیک)

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

تابلو نقاشی 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390 و ساعت 15:6 |
نام اثر:نرگس زار

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۷۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:آکریلیک روی بوم

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

PAINT10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: ACRYLIC PAINTS, تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در دوشنبه هفدهم بهمن 1390 و ساعت 15:18 |
نام اثر:شوق طلوع

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۷۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:آکریلیک روی بوم

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

PAINT09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: ACRYLIC PAINTS, تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در دوشنبه هفدهم بهمن 1390 و ساعت 15:17 |
نام اثر:غروب

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۷۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:آکریلیک روی بوم

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

PAINT08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: ACRYLIC PAINTS, تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در دوشنبه هفدهم بهمن 1390 و ساعت 15:13 |
نام اثر:طلوع

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۷۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:آکریلیک روی بوم

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

PAINT06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: ACRYLIC PAINTS, تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در دوشنبه هفدهم بهمن 1390 و ساعت 15:8 |
ACRYLIC PAINTS

نام اثر: گندمزار

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۷۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:آکریلیک روی بوم

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

PAINT05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: ACRYLIC PAINTS, تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در دوشنبه هفدهم بهمن 1390 و ساعت 15:5 |
نام اثر: درخت خشکیده

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۶۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:رنگ و روغن روی بوم(سفارشات با آکریلیک)

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

PAINT04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در دوشنبه هفدهم بهمن 1390 و ساعت 15:3 |
نام اثر: آبگیر

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۷۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:آکریلیک روی بوم

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

آبگیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: ACRYLIC PAINTS, تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در چهارشنبه دوازدهم بهمن 1390 و ساعت 16:43 |
نام اثر: چشمه سار

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۷۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:رنگ و روغن روی بوم(سفارشات با آکریلیک)

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

چشمه سار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در چهارشنبه دوازدهم بهمن 1390 و ساعت 16:40 |
نام اثر : سلام

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد :۷۰*۵۰

نوع اثر:آکریلیک روی بوم

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

امام رضا علیه السلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در چهارشنبه دوازدهم بهمن 1390 و ساعت 16:36 |
 نام اثر:برف

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۷۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:آکریلیک روی بوم

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

PAINT14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: ACRYLIC PAINTS, تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در دوشنبه هفدهم بهمن 1390 و ساعت 15:28 |
  نام اثر:کوهسار

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۷۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:رنگ و روغن روی بوم(سفارشات با آکریلیک)

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

PAINT13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در دوشنبه هفدهم بهمن 1390 و ساعت 15:26 |
 نام اثر:رودخانه

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۷۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:رنگ و روغن روی بوم(سفارشات با آکریلیک)

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

PAINT12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در دوشنبه هفدهم بهمن 1390 و ساعت 15:22 |
 نام اثر:مه

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۷۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:آکریلیک روی بوم

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

PAINT11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: ACRYLIC PAINTS, تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در دوشنبه هفدهم بهمن 1390 و ساعت 15:20 |
نام اثر:دریاچه

نقاش:علی اکبر رستگار

ابعاد:۷۰*۵۰ سانتیمتر

نوع اثر:آکریلیک روی بوم

شماره تماس جهت سفارش تابلو:۰۹۱۷۷۱۶۸۴۱۴

PAINT07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: تابلوهای نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در دوشنبه هفدهم بهمن 1390 و ساعت 15:11 |